Lord Ganesha

Lord Ganesha

Monday, 2 July 2018

Sri Soundharya Lahari
|| Jai Sriman Narayana ||


Soundarya Lahari by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 1 – 10 !!


Soundarya Lahari by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 11 – 20 !!


Soundarya Lahari (Ananda Lahari) by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 21 – 30 !!


Soundarya Lahari (Ananda Lahari) by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 31 – 40 !!


Soundarya Lahari by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 41 – 50 !!


Soundarya Lahari by Sri Adi Shankara !! Lyrics & Its meanings 51 – 60


Soundarya Lahari by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 61 – 70 !!Soundarya Lahari by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 71 – 80 !!


Soundarya Lahari by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 81 – 90 !!


Soundarya Lahari by Sri Adi Sankara !! Lyrics & Its meaning 91 – 100 !!

 || Jai Sriman Narayana ||

Sri Shivanandha Lahari|| Jai Sriman Narayana ||


Sri Shivananda Lahari by Sri Adishankaracharya – Lyrics & meanings – 1-10Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 11 – 20
Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 21 – 30Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 31 – 40Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 41 – 50Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 51 – 60Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 61 – 70Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 71 – 80

  

Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 81 – 90Sri Shivananda Lahari !! Lyrics & Its meaning 91 – 100
|| Jai Sriman Narayana ||


Sunday, 1 July 2018

Sri Adishakaracharya's Compositions


|| Jai Sriman Narayana ||
Sri Meenakshi Pancharathna Sthothram


Sri Devibhujanga Sthothram


Sri Amba Ashtakam


Sri Thripurasundhari Sthothram


Sri Lalitha Pancharathna Sthothram


Sri Hanumath Bhujanga Prayatha Sthothram


Sri Lakshmi Nrisimha Sthothram


Sri Vishnu Bhujanga Prayatha Sthothram


Sri Saraswathi Bhujanga Prayatha Sthothram


Sri Shiva Ashtakam / Sri Shoolapani Ashtakam


Vedasara Shivasthava Sthothram


Sri Kalabhairavashtaka Sthothram


Sri Pashupathi Ashtakam


Nirvana Dhashakam


Nirvana Shalkam


Shadpadhi Sthothram


Sri Kamalapathi Ashtakam


Sri Acchyutha Ashtakam


Sri Hanumath Pancharathna Sthothram


Sri Gauri Ashtakam


Sri Ashtalakshmi Sthothram


Sri Mahishasura Mardhini Sthothram


Sri Vaidhyanatha Ashtakam


Sri Ganesha Pancharathnam


Sri Krishna Ashtakam


Sri Rama Bhujanga Sthothram


Sri Bhavani Bhujanga Sthothram


Dhanyashtakam


Sri Bhramaramba Ashtakam


Adhvaitha Pancharathnam


Dhashasloki Sthuthi


Maneesha Panchakam


Bhagavan Manasapuja


Swarnamala Sthuthi


Sri Raghava Ashtakam


Sri Balamukundha Ashtakam


Sri Govindha Ashtakam


Sri Rama PancharathnamSadhana PanchakamSri Ardhanareeshvara Sthothram


Harisharanashtakam


Sri Manikarnnika Ashtakam


Sri Narmada Ashtakam


Sri Annapoornna AshtakamSri Krishnashtakam


Sri Jagannatha Ashtakam


Sri Guru Ashtakam


Kashi Panchakam


Dwadhasha Jyothirlinga Sthothram


Lingashtakam


Sri Shiva Panchakshara Sthothram


Kashi Vishvanatha Ashtakam


Maya Panchakam


Bhaja Govindam


Sri Devi Aparadha Kshamapana Sthothram


Sri Narayana Sthothram


Sri Shiva Aparadha Kshamapana Sthothram


Sri Shiva Manasapuja


Sri Ganesha Pancharathnam


Sri Kanakadhara Sthothram

https://sthothramala.blogspot.com/2016/03/sri-kanakadhara-stothram-by-sri.html

Ashtadhasha Shakthipeeda Sthothram


Mathru ShodashiManthra Mathruka Pushpamala Sthava:


Sri Uma Maheshvara Sthothram


Sri Ganapathi Sthothram


Sri Kalabhairava Ashtakam


Sri Meenakshi Sthothram


Sri Navarathnamalika Sthothram


Sri Sharadha Bhujanga Sthothram


Sri Shivanamamala Ashtakam


Sri Shyamala Navarathnamala Sthothram


Sri Subramanya Bhujanga Sthothram


Sri Thripurasundhari Sannidhya Sthavam


Sri Thulja Bhavani Ashtakam


Sri Umamaheshvara Dhvadhasha Sthothram


Sri Vageeshvari Sthavam


Sri  Guru Padhuka Sthothram


||Shankara |||| Jai Sriman Narayana ||